Rewolucja w kontroli podatkowej!

Przygotuj się na zmiany! 

Elektroniczna kontrola przedsiębiorstw odbywać się będzie dwoma metodami. Po pierwsze, przedsiębiorstwa prowadzące księgi w programach komputerowych, będą miały obowiązek, bez wezwania, okresowo przekazywać dane z ewidencji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej a po drugie będą miały obowiązek na żądanie organów podatkowych, przekazywać wskazane dane z ksiąg oraz dowodów księgowych również w formie elektronicznej. 

Obowiązek okresowego przekazywania danych bez wezwania wprowadza art. 82 § 1b znowelizowanej w dniu 13 maja 2016 Ordynacji Podatkowej, natomiast obowiązek przekazywania danych na żądanie organów podatkowych wprowadza art. 193a. § 1 znowelizowanej w dniu 20 października 2015 Ordynacji Podatkowej. 

W oby przypadkach dane przekazywane do organów podatkowych w postaci elektronicznej muszą mieć odpowiednią strukturę logiczną. Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych opublikowana jest na portalu Ministerstwa Finansów. Zestaw struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych określany jest również jako Jednolity Plik Kontrolny

Kto i kiedy musi wdrożyć Jednolity Plik Kontrolny?

Zarówno obowiązek comiesięcznego przekazywania danych z ewidencji VAT bez wezwania organów podatkowych jak i wymóg przekazywania danych z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych wprowadzane będą etapami a termin zależy od wielkości przedsiębiorstwa. 


Przedsiębiorstwa muszą być gotowe:

 • do przekazywania co miesiąc, bez wezwania organu podatkowego, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na serwer Ministerstwa Finansów informacji o prowadzonej ewidencji VAT (pliku JPK_VAT) od:
  • 1 lipca 2016 roku - duże przedsiębiorstwa
  • 1 stycznia 2017 roku - małe i średnie przedsiębiorstwa
  • 1 stycznia 2018 roku - mikroprzedsiębiorstwa.
 • do przekazywania na żądanie organu podatkowego danych w postaci elektronicznej na potrzeby przeprowadzanej kontroli skarbowej zestawu wymaganych plików JPK od:
  • 1 lipca 2016 – duże przedsiębiorstwa
  • 1 lipca 2018 - mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa *

   *) Zgodnie z nowelizacją Ordynacji Podatkowej z dnia 13 maja 2016, w okresie od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2018 przedsiębiorstwa te mogą przekazywać wymagane dane kontroli skarbowej w formie plików JPK


Podział przedsiębiorstw pod względem wielkości definiuje ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie gospodarczej:

 • Art. 104. [Mikroprzedsiębiorca] Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
 • Art. 105. [Mały przedsiębiorca] Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
 • Art. 106. [Średni przedsiębiorca] Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Zgodnie z art. 107 ustawy o swobodzie gospodarczej, aby przeliczyć wyrażone w euro wielkości, o których mowa w powyżej przytoczonych artykułach, przelicza się je na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy. 

Obowiązek przekazywania danych z ksiąg podatkowych, dowodów księgowych, danych z ewidencji VAT w formie elektronicznej dotyczy wszystkich przedsiębiorstw prowadzących księgi podatkowe w programach komputerowych. Jedynie data wejścia w uzależniona jest od wielkości firmy dlatego już teraz zachęcamy wszystkie firmy do zapoznania się z Jednolitym Plikiem Kontrolnym nawet te, których nie dotyczy to jeszcze od 1 lipca 2016 roku. 

Ze względu na to, że często wymagane przez organ podatkowe dane w formie elektronicznej będą musiały być przygotowywane w postaci plików XML przez wszystkie programy systemu zarządzania firmą, od programów magazynowych przez zarządzanie sprzedażą do programu finansowo – księgowego, warto sprawdzić, jeżeli nie pochodzą one od jednego producenta czy właściwie ze sobą współpracują. Przypominamy, że dotyczy to również firm obsługiwanych przez biura rachunkowe. Zachęcamy do sprawdzenia czy oprogramowanie firmy oraz program księgowy biura rachunkowego będą prawidłowo – współpracowały przygotowując zestaw plików XML na potrzeby elektronicznej kontroli skarbowej. Obsługa JPK w biurze nie powinna wymuszać żadnej dodatkowej pracy a tym samym zwiększenia kosztów obsługi księgowej. 

Na zakończenie informujemy, że nie wdrożenie w terminie JPK przez firmę może wiązać się z odpowiedzialnością karno – skarbową.

Struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego

Jednolity Plik Kontrolny ma umożliwić przedsiębiorstwom dostarczanie Urzędom Skarbowym danych w formie elektronicznej w podziale na wyodrębnione struktury:

Przeszkody, mogące utrudnić przedsiębiorcom wdrożenie JPK

 • Brak wiedzy 
  Zbyt mała świadomość przedsiębiorstw na temat konieczności wdrożenia JPK w odpowiednim czasie (duże firmy do 1 lipca 2016, małe i średnie do 1 lipca 2018). 
  Brak wewnętrznej wiedzy w organizacjach, skąd czerpać informacje konieczne do wypełnienia JPK (z jakich systemów informatycznych). 

  Asseco WAPRO śledzi zmiany w przepisach i rozporządzania wykonawcze aby zapewnić swoim klientom na czas oprogramowanie pozwalające na realizację obowiązku zbierania danych w strukturach JPK. 
   
 • Złożoność procesów i systemów 
  Złożoność procesu dostosowania wewnętrznych procedur i systemu do nowych przepisów. 
  Złożoność systemów IT użytkowanych w firmach, wydłużająca czas potrzebny na opracowanie i wdrożenia odpowiedniego rozwiązania JPK. 
  Często występująca heterogeniczność stosowanych programów IT, wymuszająca łączenie danych pochodzących od różnych dostawców oprogramowania (różne systemy od różnych dostawców). 

  System Asseco WAPRO jest zintegrowanym systemem ERP o jasnej, ustalonej strukturze danych. Mimo możliwości rozbudowywania jego struktur informacyjnych umożliwia proste uzyskiwanie danych niezbędnych do tworzenia JPK. W systemie Asseco WAPRO ERP zaimplementowane zostaną wszystkie struktury niezbędne do przechowywania zarówno danych cząstkowych (np. dane magazynowe i sprzedażowe w systemie magazynowo-sprzedażowym) jak i danych zbieranych z wielu systemów współpracujących (zbierane w systemie finansowo-księgowym dane zarówno o sprzedaży, pobierane z wielu systemów sprzedażowych jak i dane księgowe, wyciągi bankowe itp.)
   

JPK a systemy finansowo-księgowe

Jak się przygotować do wdrożenia JPK?

W związku z nowymi przepisami użytkowane przez przedsiębiorstwa systemy finansowo-księgowe będą musiały zostać dostosowane do zmian, umożliwiając edycję ksiąg podatkowych i tworzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego. W wielu systemach uruchomienie JPK będzie wiązało się z koniecznością przeprowadzenia analizy użytkowanego oprogramowania oraz implementacji w nim funkcjonalności. 

Zaimplementowane w systemie Asseco WAPRO ERP struktury i procedury pozwolą na szybkie i bezproblemowe pobieranie z wielu źródeł danych niezbędnych do tworzenia JPK, umożliwią kontrole ich poprawności formalnej i spójności, pozwolą na ich przeglądanie i tworzenie analiz opartych o te dane oraz umożliwią przesłanie danych w formie elektronicznej lub eksport danych w ustalonym formacie do pliku w celu nagrania na nośnik i przesłania odpowiednim organom skarbowym.

Asseco WAPRO gotowy na zmiany!

Jako dostawca Państwa systemu ERP chcemy zapewnić, że prowadzimy prace nad przygotowaniem naszego oprogramowania do nowych wymogów Ministerstwa Finansów, aby było ono gotowe do udostępnienia w odpowiednim czasie. 

Aby dowiedzieć się więcej na temat JPK przeczytaj poniższe informacje

Podstawa Prawna i bieżące informacje na temat struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego się na stronach Ministerstwa Finansów 

Masz pytania dotyczące JPK ?

Jeśli chcesz wdrożyć JPK lub dowiedzieć się więcej na temat nowych przepisów, skontaktuj się z nami.  Wątpliwości rozwieją nasi konsultanci ds. systemów Asseco WAPRO ERP.

Źródło: Asseco WAPROwróć
novitus
posnet
wapro
paytel