Kasy online już od 2018 roku. Wiemy co się zmieni.

Najważniejsze różnice pomiędzy stanem obecnym a projektowanym
(stan na dzień 24.02.2017):


PAMIĘĆ CHRONIONA, INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE
§ 6 projektu rozporządzenia wprowadza nowe elementy konstrukcji kasy: pamięć chronioną oraz interfejsy komunikacyjne. Pamięć chroniona jest sparowana z pamięcią fiskalną i pełni funkcje pomocnicze wobec pamięci fiskalnej. Wprowadzenie dodatkowych elementów konstrukcyjnych kasy w postaci interfejsów na ma celu umożliwienie nowych funkcji kas, polegających na zapewnieniu komunikacji kas z:
- systemem teleinformatycznym repozytorium, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, aby umożliwić przekazywanie dokumentów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych, emitowanych przez kasę;
- terminalami płatniczymi, aby ułatwić przeprowadzanie płatności bezgotówkowych,
- innymi urządzeniami umożliwiającymi komunikację radiową, zgodną ze standardem NFC (Near Field Communication), np. w celu wspierania programów lojalnościowych itp.


WYSYŁKA PARAGONU NA EMAIL
§ 17 projektu rozporządzenia wprowadza obsługę przez kasę kodu nabywcy, wiążącego nabywcę z jego adresem elektronicznym, w celu wsparcia możliwości przekazania nabywcy paragonu lub faktury w postaci elektronicznej oraz wspierania działań marketingowych np. programów lojalnościowych. Dzięki podaniu przez nabywcę swojego kodu system dystrybucji paragonów i faktur wie pod jaki adres np. poczty elektronicznej przesłać paragon w postaci elektronicznej, co może być znaczącym ułatwieniem dla postępowań reklamacyjnych, programów lojalnościowych i innych działań podejmowanych przez sprzedawców.


REJESTRACJA ZDARZEŃ W KASIE I REPOZYTORIUM
§ 19 projektu rozporządzenia wprowadza rejestrację przez kasę zdarzeń, to jest wszelkich faktów, mających znaczenie dla rejestrowania przez kasę transakcji sprzedaży oraz sposobu działania kasy jako urządzenia np. zmianę parametrów programu pracy kasy. Informacje o zdarzeniach są przechowywane w pamięci kasy oraz przekazywane do systemu teleinformatycznego repozytorium. Zapewnia to dostęp do pełnego obrazu pracy kasy.


NUMER EWIDENCYJNY KASY DOSTĘPNY ZARAZ PO FISKALIZACJI
§ 37 projektu rozporządzenia wprowadza nowy sposób fiskalizacji kasy, wykonywanej przez serwisanta, poprzez nawiązanie przez kasę komunikacji z systemem teleinformatycznym repozytorium, a następnie przekazanie danych rejestrujących kasę w bazie danych tego systemu oraz przez odebranie przez kasę danych wysłanych przez repozytorium, które są następnie zapisywane w pamięci kasy. Od tego momentu system teleinformatyczny repozytorium posiada w swojej ewidencji daną kasę oraz może do niej przekazywać polecenia oraz odbierać dane o zarejestrowanych transakcjach sprzedaży oraz zdarzeniach, związanych ze sposobem działania kasy.


SYNCHRONIZACJA ZEGARA W KASIE
§ 42 projektu rozporządzenia wprowadza synchronizację czasu, według którego kasa rejestruje transakcje sprzedaży i zdarzenia, z urzędowym źródłem czasu Głównego Urzędu Miar. Jest to możliwe dzięki wzbogaceniu konstrukcji kasy o interfejsy komunikacyjne i możliwość transmisji danych, co zapewnia prawidłowy sposób rejestracji wyżej wspomnianych faktów.


DOWOLNY SPOSÓB POŁĄCZENIA KASY Z INTERNETEM
§ 44 projektu rozporządzenia reguluje sposoby zabezpieczeniach transmisji danych z kasy do systemu teleinformatycznego repozytorium. Rozporządzenie nie narzuca sposobu i medium przekazywania wspomnianych danych. Konstrukcja kasy pozostawia tu możliwość dookreślenia go w innych przepisach lub swobodę wyboru tego sposobu przez podatnika. Ma to na celu dopasowanie i ułatwienie sposobu spełnienia przez podatnika wskazanego obowiązku w zależności od oferty dostępu do sieci Internet operatorów telekomunikacyjnych, których łączność jest dostępna w miejscu działania kasy.


AKTUALIZACJA ONLINE OPROGRAMOWANIA KAS
§ 46 projektu rozporządzenia przewiduje zdalną aktualizację programu pracy kasy na wersję programu zatwierdzoną przez Prezesa Głównego Urzędu Miar. Ma to na celu ułatwienie realizacji czynności serwisowych wobec kasy oraz zapewnienia elastyczności we wprowadzeniu nowych funkcji i usuwaniu usterek w sposobie działania kasy.


UNIWERSALNY PROTOKÓŁ DO OBSŁUGI TERMINALI PŁATNICZYCH
§ 47 projektu rozporządzenia określa zasady według jakich działa protokół transmisji danych pomiędzy kasą a terminalem płatniczym. Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia każda kasa ma być wyposażona w standardowy interfejs, umożliwiający podłączenie do kas terminala płatniczego. Połączenie takie przyśpiesza i ułatwia realizację płatności bezgotówkowych w miejscu sprzedaży.


UPROSZCZONY TRYB WYDAWANIA POTWIERDZEŃ AKTUALIZACJI
§ 63 ust. 2 projektu rozporządzenia przewiduje uproszczony tryb wydawania przez Prezesa Głównego Urzędu Miar zmiany potwierdzenia w przypadku przedstawienia do zatwierdzenia nowej wersji programu pracy kasy przy braku zmian w innych elementach konstrukcji kasy. Po zatwierdzeniu przez Prezesa GUM nowej wersji programu pracy kasy jest ona udostępniana do pobrania przez kasy za pomocą transmisji danych ze źródła aktualizacji, o którym mowa w § 46.


Termin wejścia w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia rozporządzenia wynika z ustaleń i harmonogramu działań przyjętych w ramach Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, którego celem jest rozwój e-państwa i cyfryzacja gospodarki. Dzień wejścia rozporządzenia w życie jest istotny ze względu na konieczność zapewnienia nasycenia rynku nowymi modelami kas, zgodnymi z kryteriami i warunkami technicznymi niniejszego rozporządzenia, tak aby od 1 stycznia 2018 r. mógł zostać uruchomiony cykl działań związany ze stopniowym wycofywaniem z eksploatacji starych modeli, nie spełniających wspomnianych wymagań.

 

Do pobrania:


wróć
novitus
posnet
wapro
paytel