Kolejna wersja projektu ustawy o VAT została opublikowana

Nowa wersja dokumentu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów zawiera kilka istotnych poprawek.
W opublikowanym dokumencie zrezygnowano z obowiązku umieszczania NIPu nabywcy na paragonach, który miał być niezbędny w celu późniejszego wystawienia faktury VAT. Usunięta została możliwość wymiany pamięci fiskalnej w kasach fiskalnych z kopią papierową. Nowy projekt ustawy przewiduje również karę w wysokości 500 zł dla podatnika, który nie wykona w terminie przeglądu technicznego kasy. Karę nakładać będzie naczelnik Urzędu Skarbowego w drodze decyzji, na podstawie braku zapisów w książce kasy lub zarejestrowania tego zdarzenia w rejestrze zdarzeń w Centralnym Repozytorium Kas. W/w karę podatnik uiszcza bez wezwania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


W projekcie bardziej precyzyjnie zostały również wymienione grupy podatników objęte obowiązkiem stosowania kas online.
1). Od 1 stycznia 2019:
a). Świadczenie usług:naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
b). dostawy benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych
(w poprzednim projekcie było: świadczący usługi: motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych
2). Od 1 lipca 2019:
Świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
(było: świadczący usługi gastronomiczne i budowlane). Budowlankę przeniesiono na następny termin.
3). Od 1 stycznia 2020:
Świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu
(było: świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness).

 

Dodano lekarzy i prawników.

Wymianie na online u podatników podlegają tylko te kasy, na których podatnicy prowadzą ewidencję w/w sprzedaży, dostaw lub usług (czyli jeśli ktoś ma stację paliw i w innym sklepie jeszcze sprzedaje np. odzież, to do sprzedaży odzieży może używać kas z kopią papierową lub elektroniczną).

 

Pełny tekst dokumentu: http://legislacja.rcl.gov.plwróć
novitus
posnet
wapro
paytel