Raporty fiskalne na kasach

Raport fiskalny dobowy: wykonanie a wydruk

Przepisy dotyczące obowiązków podatników stosujących kasy fiskalne (rejestrujące) a więc Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących określają obowiązek wykonania raportu dobowego fiskalnego przez podatnika.

§ 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:

3) wystawiają raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym;
Żaden przepis nie zwalnia z obowiązku wykonania raportu fiskalnego dobowego.

Z powyższego zapisu widać, że narzucony jest obowiązek WYSTAWIENIA raportu fiskalnego dobowego. We wcześniejszych przepisach był zapis o obowiązku „sporządzenia” raportu fiskalnego dobowego. Natomiast nie ma obowiązku jego wydruku. W przypadku kas z kopią papierową i kopią elektroniczną wykonanie raportu fiskalnego dobowego było tożsame z jego wydrukowaniem. Przepisy techniczne nie dawały tutaj żadnego pola manewru.

Przepisy „techniczne” dla kas online zawarte w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz najnowsze Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrującychokreślają:
§ 25. Kasa wystawia raporty fiskalne dobowe w postaci elektronicznej, a na żądanie użytkownika również w postaci papierowej,
Czyli przepisy technicznie dopuszczają możliwość wykonania raportu dobowego bez jego wydruku. I właśnie tak działają kasy online – można za pomocą odpowiedniej opcji (w kasach Novitus jest to opcja: 4.Ustawienia --> 5.Opcje --> 6.Wydruk --> 7.Rap.dobowego --> 2.Bez wydruku na papierze)wyłączyć drukowanie raportu fiskalnego dobowego na papierze – domyślnie wydruk jest włączony. Po zaznaczeniu tej funkcji kasa w momencie wykonania raportu dobowego jedynie informuje o jego sporządzeniu, nie drukując go. Tak sporządzony raport oczywiście zapisany jest w kasie w postaci cyfrowej, również w pamięci fiskalnej i przesłany zostanie do Centralnego Repozytorium Kas. Raport będzie ujęty w raporcie okresowym (miesięcznym) z danego okresu. W razie potrzeby będzie można go również wydrukować z pamięci chronionej lub pamięci fiskalnej.

Raporty okresowe w tym miesięczne

Podatnicy przyzwyczaili się do drukowania raportów fiskalnych miesięcznych. Jest to raport, który można wykonać po zakończeniu danego miesiąca i zawiera wszystkie raporty dobowe wykonane w raportowanym miesiącu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik ma obowiązek sporządzić go do 25 dnia następnego miesiąca.

W najnowszych przepisach technicznych dotyczących kas online mamy niestety pewną zmianę (niedopatrzenie?) związaną z raportami okresowymi. O ile wcześniej przepisy (Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące) wyraźnie określały typy drukowanych raportów okresowych poprzez zapisy:
§ 27. Kasa drukuje raporty fiskalne okresowe, zawierające w szczególności kolejno pozycje:
4) oznaczenie „RAPORT FISKALNY OKRESOWY” lub „RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY”, lub „RAPORT FISKALNY OKRESOWY ROZLICZENIOWY”;

O tyle w obecnie obowiązujących przepisach, czyli Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących określają:
§ 26. Kasa wystawia raporty fiskalne okresowe i raport fiskalny rozliczeniowy, w postaci papierowej, zawierające w szczególności kolejno pozycje:
4) oznaczenie odpowiednio „RAPORT FISKALNY OKRESOWY” albo „RAPORT FISKALNY ROZLICZENIOWY”;
Oznacza to, że nie można raportu fiskalnego nazwać jak wcześniej RAPORTEM FISKALNYM MIESIĘCZNYM, należy użyć nazewnictwa zawartego w obowiązującym rozporządzeniu, czyli RAPORT OKRESOWY, nawet, jeśli procedura jego wykonania oraz zakres danych świadczą, że jest to raport miesięczny.

Na pewno będzie to tematem wielu rozmów podatników z serwisantami oraz księgowymi przyzwyczajonymi do dostarczania im raportów miesięcznych.

Źródło: novitus.plwróć
novitus
posnet
wapro
paytel